BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Donderdag, 18 Augustus 2016

KYK NA DIE GROTER PRENTJIE

van God se planne en besef dis nie nou die tyd om eie belang voorop te stel en jou teen jou eie bekommernisse vas te staar nie!JEREMIA SE BOODSKAP


Ons weet almal van die profeet Jeremia se stryd vir die waarheid. Hy het nie gepreek dit wat die mense wou hoor nie, maar dit wat God wou sê. Die waarheid! Dit het hom in konfrontasie gebring met almal: die koning, die priesters, die valse profete en die volk. Hy het almal se sonde en ongeregtigheid aangespreek en blootgelê. Die valse profete het die volk se sondes toegesmeer en gesê :”Vrede, vrede”, terwyl daar geen vrede is nie. (Jeremia 6:14) Hierteenoor het Jeremia voorspel dat God, Juda sal straf en het hy die val van Jerusalem voorspel. Vanweë sy ongewilde boodskap moes arme Jeremia dit ontgeld, hy is o.a. in ‘n put gegooi. Na Jerusalem se inname deur Nebukadnesar gaan Jeremia se bediening voort. Die goewerneur Gedalja is deur die Babiloniërs as goewerneur oor die agtergeblewe Jode aangestel. Gedalja word vermoor en omdat die Jode nou die wraak van Nebukadnesar vrees besluit hulle om na Egipte te vlug. Hulle vra vir Jeremia wat God se wil is en tog verwerp hulle sy boodskap wat hy van die Here ontvang het - presies wat mense vandag nog doen. (sien Jeremia 42:3,43:1-3) Jeremia word gedwing om saam te trek na Egipte.

EN WAT VAN BARUG?*

Ons het miskien maklik meegevoel met arme Jeremia, maar vergeet gewoonlik van Barug. Jeremia het gebruik gemaak van ‘n persoonlike sekretaris, Barug. Dit was geen gerieflike en veilige beroep nie. Saam met Jeremia moes hy die kritiek en verwerping verduur; soveel so dat die volk eintlik vir Barug die skuld gegee het toe Jeremia vir hulle ‘n boodskap gegee het oor hulle beplande vertrek na Egipte. (43:3) Hy is dan ook saam met Jeremia na Egipte toe geneem soos ons lees in 43:6.

Ons kry hier in hoofstuk 45 ‘n profesie wat op Barug persoonlik betrekking het :

Jeremia 45:1 ‘n Woord van die profeet Jeremia aan Baruk seun van Nerija, toe Baruk opgeteken het wat Jeremia vir hom gedikteer het. Dit was in die vierde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, seun van Josia.

2 So sê die Here die God van Israel oor jou, Baruk:

3 Jy sê dit is klaar met jou, die Here het nog meer lyding by jou smart gevoeg, jy is al uitgeput van kla, jy kry nie rus nie?

4 Die Here sê ek moet vir jou sê: So sê die Here: Wat Ek gebou het, slaan Ek plat; wat Ek geplant het, ruk Ek uit. Dit het gebeur met ‘n hele land.

5 En jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek nie! Ek gaan ‘n ramp oor alle mense bring, sê die Here. Tog sal Ek jou jou lewe laat behou waar jy ook gaan, al sal jy net met jou lewe daarvan afkom.

Uit hierdie gedeelte en vanuit Barug se rol in die algemeen blyk dit baie duidelik dat sy taak veeleisend en gevaarlik was. Op ‘n stadium het alles blykbaar vir hom te veel geword, sy werk was hard (Onthou daar was nie eens ordentlike penne nie, wat nog van tikmasjiene en rekenaars!), die druk te groot, die teenstand te fel, hy is blootgestel aan voortdurende smaad. Maar meer nog en dis waarskynlik waaroor dit hier gaan : die profesieë van oordeel oor Juda sou hom wat Barug is ook raak. God se oordeel sou sy eie toekomsplanne en ambisies in gedrang bring. Die boodskap wat hyself help formuleer het, het intense BEKOMMERNIS by hom veroorsaak! Die inhoud van die profesieë het daarop neergekom dat die hele land verwoes sou word, mens en dier sou uitgeroei word. Die einste boodskappe van oordeel wat Barug so getrou neergeskryf het sou hom self ook nadelig tref. Wat gaan word van sy toekoms? Hierdie situasie en omstandighede het Barug laat kla en sug (45:3) “die Here voeg lyding by my smart, ek is uitgeput van die kla” (NAB)

‘N BAIE PERSOONLIKE BOODSKAP 

God reageer op Barug se selfbejammering en ongelukkigheid, deurdat die Hy deur Jeremia ‘n spesiale persoonlike boodskap aan hom rig. In hierdie boodskap word Barug berispe sowel as getroos:

  • Barug word aangespreek en tereggewys: Barug se persoonlike lot het vir hom baie erg gelyk. "Kyk wat gaan my alles tref!"  Die Here gee nou vir hom ‘n groter perspektief. (4) God wil miskien sê : “Besef jy wat hou dit alles vir myself in? Die oordele behels dat ek my eie volk tugtig.” Dis die einste volk aan wie Hy soveel aandag en liefde bestee het. (vgl. Jesaja 5) Hierdie oordele is geen ligtelike saak vir God nie. Hy verwoes Sy eie eiendom. Moontlik is die bedoeling van God hier : “Wat gaan dit jou aan? Dis my eiendom wat ter sprake is! Barug jy het nie regtig rede om so hartseer en ongelukkig te wees nie!” Dan gaan die Here voort in vers 5. Dis die kerngedagte my betref en wat ek glo tot elke kind van God sal spreek. “En sou jy vir jou groot dinge soek? Soek dit nie” (OAV) “En jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek nie?” (NAB) Mens sou dit ook so kon stel : “Hoe durf jy persoonlike voordeel vir jouself opeis?** 
Barug daar is ‘n groter saak, die saak van God. In die lig van hierdie groter saak durf jy nie bekommerd oor jou persoonlike ambisies, ideale en gerief te wees nie! Kry begrip vir die groter geheel, moenie teen jou ooglede vaskyk nie. Dink aan die volgende prentjie : ‘n Groot woonstelgebou is aan die brand. Honderde mense moet gered word! Lewens word bedreig. Daar is miljoene rande skade. Maar nou kom kerm iemand by die brandweermanne oor sy hamster wat weggeraak het. Ons is so dikwels onsensitief vir die betekenis en omvang van die ewigheidsdrama wat afspeel. In die lig van die aantasting God se eer, in die lig van Sy groot raadsplanne, die oordele wat wag - wat tel my en jou persoonlik belange, wat is ons klein opofferinkies en verliese? Sien die groter prentjie raak. 

Laat ons ophou om in onsself gekeer te wees met ons ou klein probleempies. 

Moenie so arrogant wees om spesiale behandeling te verwag nie! God gaan die wereld oordeel, God stuur ons nou om die evangelie te verkondig.... Moenie net aan jouself dink nie, terwyl die wêreld voortsnel na ‘’n einde nie!

  • Barug kry ‘n heerlike belofte. “jou lewe laat behou” Te midde van al die oordele sou sy lewe gespaar word. Ja, selfs al gaan dit oor die groter saak van God se eer, vergeet God nie Sy kinders nie. Lewe is tog die belangrikste, dis tog eintlik wat tel.*** Ja , God se mense word nie gevrywaar van ellende nie, maar ten opsigte van dit wat regtig tel sal ons geseënd wees. Uit Nuwe Testamentiese perspektief weet ons dat lewe ten diepste na die ewige lewe by God verwys. Ja, selfs waar die kinders van God hulle aardse lewens verloor sal hulle (ewige) lewe behou. Jesus sê tog duidelik “Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie (haat), sal dit vir die ewige lewe behou” (Johannes 12:25)
Samevattend

  • Sien die groter geheel raak. Kry ‘n wyer visie as jou eie geestelike lewe, jou eie loopbaan, eie gerief. Raak eerder bewus van die nood van die kerk, die uitbreiding van die Koninkryk van God, jou taak in die liggaam van Christus, die groot dag wat nader kom. Moenie dat klein persoonlike sake jou aandag van hierdie enorm belangrike dinge aftrek nie.
  • Ons eie belange en idees bots dikwels met die belange van die Koninkryk van God. Daar is ‘n groter prentjie, daar is ‘n groter plan, my ambisies moet plek maak vir daardie groter plan. (My keuse oor woonplek, beroep is ondergeskik aan God se plan en wil.) In hierdie saak was Jesus gedurende Sy aardse lewe die absolute voorbeeld, Hy het alle persoonlike belange prysgegee om die die werk van en saak van Sy Vader te dien - dit het Hom tot by die kruis gelei...
  • Om in te val by God se plan kos ‘n prys, tog is dit nie ‘n uitsiglose doodloopstraat nie. Ons kan weet ook in situasies wat ons alles moet verloor, kyk God met Vaderlike sorg en liefde na ons. Ons bly ewige wenners! Die omvattende saak van Sy koninkryk kom eerste en tog beloon Hy Sy kinders uitermate. Jesus se woorde in Matteus 19:29 het heerlike belofteryke konsekwensies vir elkeen wat die groter saak van God se koninkryk eerste stel – “En elkeen wat ter wille van my Naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry.” AMEN
Motiveringsprekers en lifecoaches leer ons dat God ons sal help om ons planne, ambisies en belange te bevorder; die Woord leer ons moet inval by God se raadsplanne en koninkryk en God sal vir ons sorg volgens sy besluite.*NAB – Baruk

** so in ‘n Franse vertaling : "Et toi, tu oses réclamer un avantage personnel?"

*** God het ‘n soortgelyke belofte aan Ebed- Meleg , die Kusietiese kneg gemaak wat verantwoordelik was dat Jeremia uit die put getrek is ( Sien Jeremia 38; 39:15-18)
Donderdag, 11 Augustus 2016

“ONSKULDIGE PLESIER”

- DIE TAKTIEK VAN BILEAMGod se liefde vir sy kinders is oneindig groot. (Kliek op FEITE) Die bewys : Hy het ons losgekoop uit sondeslawerny met ’n baie hoë prys - die bloed van sy eie Seun, Jesus. Daarom weet dit : God se kinders is sy oogappels, uitverkorenes! Jy vra : “Regtig? Ek het nog soveel foute, ek val so maklik?” Ja, as jy alleenlik op Jesus Christus vertrou is jy ’n geliefde uitverkorene...! Juis daarom is ons ’n teiken van Satan - hy wil ons kwaad aandoen, laat struikel, vernietig. Al Satan se helse woede is gefokus op God se kinders. Omdat hy God haat, haat hy elke kind van God en soos ’n brullende leeu soek hy wie hy kan verslind. Satan bedreig God se kinders : Hy het dit in die Ou Testament gedoen en hy het dit in die tyd van die Nuwe Testament gedoen en hy doen dit nog steeds. Hy wil ons dislojaal maak teenoor God, hy wil ons verlei om God se liefde te vertrap en te minag!Nou hoe gaan hy te werk? Tydens die Uittog uit Egipte het die Israeliete deur Moab getrek. In Numeri 22-24 lees mens die merkwaardige verhaal hoe die heidense Moabitiese koning Balak, ’n towenaar/waarsêer met die naam van Bileam gehuur het om God se volk Israel te vervloek! Hy wou ’n vloek ("spell") op hulle plaas! Niks anders nie as ’n aanslag van Satan teen God se volk! Maar wat gebeur toe? Lees maar self - Balak se plan misluk, want God dwing toe vir Bileam om Israel te seën in plaas van te vervloek! (In die proses het God selfs ‘n pratende donkie gebruik!) God is almagtig! God is sterker as die Satan en sy handlangers. Hierdie geskiedenis jubel dit uit : God is getrou en almagtig; Hy beskerm en bewaar sy mense!


~ God is getrou aan sy beloftes. Hy het beloof Hy sal hulle na die land Kanaän lei, en Hy hou sy beloftes! Hoekom? Numeri 23:19 -“ God is nie ’n mens dat Hy sou lieg nie.”

~ God is almagtig- Hy beskerm sy volk teen bose magte! Dit word so pragtig gestel in Numeri 23:23 “Geen toordery rig iets uit teen Jakob nie, geen waarsêery iets teen Israel nie.” Dis presies wat die NT ook vir ons leer- Jesus sê vir sy skape wat na sy stem luister :”Niemand kan julle uit my hand ruk nie!” (Johannes 10:28) Dis ’n heerlike vertroosting. So dikwels leef party Christene in vrees vir geheime organisasies, Sataniste, vloeke en wie weet wat alles! Die groot gevaar is eerder dat ons aandag afgelei word deur allerhande grillerige stories van die werklike bedreiging. Wat is die werklike bedreiging wat ons elkeen bedreig?

VERLEIDING TOT KOMPROMIE

Jy sien Satan gee nie so maklik moed op nie. As sy vloeke  en towerspreuke nie werk nie, maak hy ’n ander plan. Wat is dit? Wat is die werklike gevaar vir die kind van God? Die werklike bedreiging is die taktiek van Bileam : Kompromie met sonde deur oënskynlik onskuldige pret en plesier! Bileam se vloeke kon niks teen Israel uitrig nie, maar op ’n ander manier het hy Israel geweldig skade berokken. Hoe? Hy het aan die Moabiete die raad gegee* om die Israeliete na hulle feeste te nooi. (Moses verwys hierna in Numeri 31:16 as hy verklaar : “en deur toedoen van Bileam was juis húlle (die Moabitiese vroue) die oorsaak dat die Israeliete by Peor ontrou was aan die Here en daar ‘n ramp oor die volk van die Here gekom het!” Vergelyk met Numeri 25:1-4**) En wat gebeur? Israel val daarvoor, hulle val in die strik van afgodery en seksuele sonde. Hulle sondig en God self rig toe verwoesting onder hulle aan. God bring ’n ramp oor die Israeliete en 24 000 sterf! (Numeri 25:9) 

Baie belangrik om dit raak te sien : Die Satan kon nie deur ’n bose towenaar skade aanrig nie, maar toe Israel kompromie maak met sonde, toe word God self hulle vyand en hulle word swaar gestraf! Let wel – God, nie die duiwel nie, maak sy volk dood!

VERMAAK EN FEESTE

Die grootste bedreiging vir God se kinders is nie vloeke nie, nie openlike vervolginge of geweld, dreigemente van Sataniste, geheime organisasies, hekse of towenaars nie, maar kompromie met sonde! Dis die taktiek van Bileam - subtiele kompromie. Hoe gebeur dit? Die wêreld nooi ons na hulle vermaak, feeste en karnavalle uit! Die wêreld dreig ons nie en sê julle mag nie Bybel lees of kerk toe gaan of bid nie. (So ’n taktiek sou nie werk nie) Nee, die wêreld nooi ons uit – “Kom deel in ons onskuldige pret! Ag, kom kyk maar na ons TV sepies waar wellus en losbandigheid en gierigheid verheerlik word, kom hou saam partytjie waar ons saam dronk kan word, kom deel in ons plesiertjies, kom JOOL en karnaval saam, dis mos vir ‘n goeie doel”- maar dis juis dan wanneer ons in dronkenskap, losbandigheid en allerhande ander sonde verval. Ook Dawid het al die gevaar van die goddelose se feeste ingesien : “Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, en dat ek nie deelneem aan hulle feeste nie.” (Psalm 141:4) 

Hierdie taktiek, die taktiek van Bileam naamlik kompromie met losbandigheid was ook in die Nuwe Testament ’n bedreiging. Die gemeente van Pergamum word hieroor voor stok gekry in Openbaring. “Maar Ek het ‘n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van My afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het.” Sien Openbaring 2:14 (Hier kry ons dus ‘n duidelike verwysing na die tragiese gebeure in Numeri) Destyds kon die bywoning van heidense feeste baie maklik lei tot kompromie met onsedelikheid en afgodery. Daar was byvoorbeeld aan die begin van die Lente ’n drie dae lange Dionisiusfees wat met ’n hewige gedrinkery en onsedelikheid gepaardgegaan het! Klink bekend!?

God duld nie kompromie met sonde nie. Daarom waarsku Hy die gemeente van Pergamum om hulle te bekeer! As hulle hulle nie sou bekeer nie, sal Hy hulle self bestry met die swaard van sy mond! (Openbaring 2:16) Kan jy sien, net soos destyds tydens die woestyntog, word God sy eie mense se vyand as hulle kompromieë met sonde maak. 

Die taktiek van Bileam is vandag nog steeds die grootste bedreiging vir die kerk van Jesus. Die werklike gevaar vir die kind van God is nie Sataniste of kommuniste nie, nie die ANC, ISIS en Islam nie, nee dis kompromie met sonde. Hoekom? Kompromie met sonde bring God se oordele oor sy eie mense, sy eie kerk! (In ons dag het dit al so ver gegaan, sommige van hierdie feeste word deur die kerk self gereël. Kliek op ARRESTEER JESUS )

Wees dus waaksaam! Wees versigtig vir die feeste, flieks en karnavalle van die wêreld. Moenie naïef wees nie! Waak en bid! Vlug weg van alle kwaad (2 Timoteus 2:22) en dien die Here met ’n heilige lewenswandel saam met ander kinders van God wat Hom ook in heiligheid dien. Dan het ons niks te vrees nie!

TROOS EN WAARSKUWING

Die geskiedenis van Bileam bring groot vertroosting, maar ook ’n dringende waarskuwing :

~ Vertroosting : Moenie beangs raak oor Satan nie - geweld van bose magte kan Satan nie God se kinders van hulle verlossing beroof nie!!

~ Waarskuwing : Moenie God uittart deur kompromie met sonde nie. Dit bring sy oordele oor ons. Wees versigtig vir die feeste van die wêreld! 

Kind van God vlug van alle sonde en glo dan die heerlike waarheid van Judas vers 24,25 wat sê :

Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen.”

NASKRIF : En terloops, moet asseblief nie so liggelowig wees nie, alle feeste en funksies wat met SKRIFLESING EN GEBED geopen word is nie noodwendig Christelik nie, gaan kyk maar wat gebeur by die biertent en die dans kort darna...Kliek op BYGELOOF* Du Rand, Die A-Z van Openbaring, p174

**NUMERI 25:1-4

“Terwyl Israel in Sittim was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad.

Dit het gebeur toe die mans deur die Moabitiese vrouens uitgenooi is na die offers ter ere van hulle gode. Die mans het aan die offermaaltye deelgeneem en die gode van die vrouens aanbid.

So het die Israeliete vir Baäl-Peor aangehang. Die toorn van die Here het teen Israel ontvlam en Hy het vir Moses gesê: "Vat hierdie manne se leiers en hang hulle in die openbaar voor die heiligdom op. Dan sal my toorn nie langer teen Israel woed nie."

Vrydag, 05 Augustus 2016

FEITE OOR DIE LIEFDE

van God. God is liefde! Almal weet dit. Dit staan geskrywe op baie kansels en ook “bumper stickers”. Maar as dit kom by God se liefde vir my persoonlik, is daar baie vrae en verkeerde opvattings. Baie verterende vrese en vertwyfelinge. En o, soveel ondankbaarheid! Glo ek regtig in God se liefde? Hoe weet ek dat God my persoonlik liefhet? Kan ek steeds seker wees dat God my liefhet as dinge sleg gaan – in tye van nood, van siekte, van verlies van geliefdes... wat het dán geword van God se liefde? Kom ons kyk net eenvoudig wat sê die Woord oor God se liefde...

GOD SE LIEFDE KAN NIE VERDIEN WORD NIE, DIS REEDS VOLLEDIG AAN DIE KRUIS BEWYS. 

Paulus skryf vir mense wat deur geloof in Jesus vrede gevind het by God (Rom 5:1) en hy herinner hulle aan die groot liefde van God. (Rom 5:8) “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Die kruis is die vaste feit van God se liefde! Stop om die liefde van God te probeer verdien. As jy aan Jesus behoort, weet dat God nie nog liewer vir jou kan word as wat Hy reeds is nie! God se liefde vir jou kan nie groter of meer word nie. Daar bestaan geen groter liefde as dat mens jou lewe vir iemand gee nie en dis presies wat Jesus vir jou gedoen het! “Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes." (1 Joh 4:9,10) Jesus sê in Joh 17:23 dat die Vader ons net so liefhet soos wat Hy sy Seun Jesus liefhet... onbegryplik heerlik! Hoe dink jy oor God se liefde? Wat ons oor sy liefde dink is baie bepalend of ek bloot godsdienstig is en of ek waarlik Christen is...

Godsdienstigheid is ‘n reeks uitputtende pogings en pligvervullings om God se liefde (en aanvaarding) te probeer verdien; Christenskap is ‘n opofferende dankbaarheidslewe omdat ek besef het God het reeds oneindige liefde aan my bewys!DIE LIEFDE VAN GOD MOET LEER KEN EN GEGLO WORD.

Nie alle mense beleef bewustelik God se liefde nie. Eers as ek God se Woord oor sy Seun glo en as ek Jesus as my Here aanvaar, word die liefde van God ‘n realistiese ervaringswerklikheid in my lewe. Romeine 5:5 sê: “God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.” Dink aan emmers vol liefde, sluise wat oopgetrek word in jou siel...Dis ‘n bonatuurlike wonderwerk. Wdergeboorte!  Dan beleef ek die praktiese verskil wat God se liefde maak. Dan is dit nie meer net mooi praatjies en teorie nie. Dit maak ‘n verskil aan hoe ek die lewe en die dood sien. Hoe meer ek hierdie liefde leer ken en daarop reageer, hoe meer verdwyn my vrees! “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. (1 Joh 4 :16-18)

ONS KAN GOD SE LIEFDE NIE VERDIEN NIE, MAAR WEL DAAROP REAGEER!

God se liefde vir sy kinders is ‘n vaste feit. Wat staan ons te doen as ons dit glo? Ons moet dankbaar wees, bly wees, liefde aan mekaar bewys, heilig wees! “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.
Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.
Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is.” (1 Joh 3:1-3) Ons word gemotiveer deur liefde en nie deur vrees nie. Waarom bid jy, waarom kom jy kerk toe, waarom gee jy dankoffers, is jy by die katkisasieklas? Is dit ‘n geval van, “Ag, ek moet nou seker maar weer ‘n slag kerk toe kom, want netnou hou die Here nie meer van my nie” of “O, ek wil Hom aanbid wat sy lewe vir my gegee het en my vir ewig verlos het van satan, sonde, dood, en hel” Weereens - As ek God se kind geword het, kan Hy my nie meer liefhet as wat Hy my reeds het nie. Ek kan en moet Hom wel meer liefhê! Hoe wys ons dat God se liefde vir ons ‘n werklikheid geword het, hoe wys ons dankbaarheid? Ons maak erns met Jesus se opdragte. (Joh 14:5) Sy opdragte gaan veral daaroor dat ons wederliefde en vergifnis aan ander sal gee. “Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. (1 Joh 4:10,11) Die gebrek aan dankbaarheid, toewyding of aan vergifnis aan ander is dalk ‘n duidelike bewys dat jy tot op hede God se liefde en vergifnis verwerp het. Glo jy regtig persoonlik aan die gekruisigde Jesus as die hoogtepunt van God se liefde vir jouself? Toets jouself! Is jy regtig dankbaar as dit vir jou ‘n stryd is om kerk toe te kom, as jy skaam is om oor Jesus te praat, as jy te lui is om te bid, as jy doelbewus met ‘n onsedelike verhouding voortgaan...?

AS GOD TUGTIGING EN TOETSE OOR MY PAD BRING BETEKEN DIT NIE HY HET MY NOU MINDER LIEF NIE. 

Enige goeie pa dissiplineer en tugtig sy kinders. As jy waarlik ‘n kind van God is sal jy dit ook beleef. Dis nie lekker nie, maar dis nodig. MOEILIKE TYE beteken nie God is nou minder lief vir my nie. Inteendeel dit wys juis God se liefde vir jou, self ook as jy afgedwaal het skryf Hy jou nie af nie, maar lei Hy jou deur tugtiging terug na Hom. 

“Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word: "My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie en moenie mismoedig word as Hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wat Hy liefhet, Hy straf elkeen wat Hy as kind aanneem."
Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien ‘n kind wat nie deur sy vader getug word nie?
As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie.
Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie?
Ons vaders het ons wel ‘n kort tydjie na hulle goeddunke getug, maar Hy tug ons tot ons beswil sodat ons in sy heiligheid mag deel.
Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir dié wat daardeur gevorm is, ‘n goeie vrug: vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.”
(Hebr 12:5-11)

DIE LIEFDE VAN GOD VIR SY KINDERS IS ONVERGANKLIK. 

God se liefde kan nie vergaan of ophou of opraak nie. Dit verloor nooit sy glans nie! Niks kan ons skei van God se liefde nie. Geen mens, mag of omstandigheid kan God se liefde wat aan die kruis bewys is van ons wegvat nie. “Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word." Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” (Rom 8:35-39) Daar is seker geen kragtiger stelling in die Bybel as hierdie uitspraak van Paulus nie! Dit was vir hom ‘n praktiese werklikheid en nie net mooi praatjies nie. Toe Paulus en Silas stukkend geslaan was, hulle voete vas in ‘n blok in ‘n tronk in Filippi het hulle hierdie liefde so oorweldigend groot beleef dat hulle kon uitbars in lofsang!

Die liefde van God maak ons hiperoorwinnaars BINNE slegte omstandighede! 

Maak tyd om die liefde van God te oordink en begin Hom dank.... Wys met jou lewe dat jy glo in die liefde van God, die liefde soos bewys by die kruis!
Woensdag, 03 Augustus 2016

Clinton of Trump - Amerikaanse dilemma

- stem jy vir ‘n leuenaar of swendelaar?Verbysterend! Hoe kon die wêreld se grootste demokrasie en magtigste moondheid in so ‘n penarie beland? Kon daar in die grote Amerika geen beter kandidate gevind word nie? ‘n Morele dilemma van tussen die duiwel en die diep blou see. In die Amerikaanse presidentsverkiesing in November gaan kiesers moet besluit tussen Hillary Clinton (wat openlik gelieg het oor haar geklassifiseerde e-posse) en Donald Trump (‘n onbeskofte grootbek swendelaar) 


Uit ‘n Christelike oogpunt is die ontstellendste aspek dat Donald Trump deur baie sogenaamde evangeliese Christene gesteun word. So het Liberty University se president Jerry Falwell Jr vir Trump opgehemel as “one of the greatest visionaries of our time” en ‘n wonderlike Christen broeder “who reminds me of my dad.” Hoe moet dit verklaar word? En wat sê dit van die integriteit en teologie van die Amerikaanse evangeliese Christendom? Wat gaan die gevolge wees?

Die evangeliese Christene vorm ‘n belangrike kiesersblok binne die Republikeinse party in Amerika. Trump wat ‘n meester is in flikflooiery, manteldraaiery em manipulasie het baie van hulle maklik aan die hoek gekry. Trump self is egter op geen manier naastenby ‘n evangeliese Christen nie. Om die waarheid te sê, hy is nie eers ‘n gereelde nominale kerkganger nie. Daar is slegs ‘n baie dun lagie Christelike vernis om sy verwronge siel. Michael Horton ‘n gesaghebbende Gereformeerde teoloog vir wie ek baie respek het, sê die volgende oor Trump se kerklike verbintenis : “Let me suggest that the slender thread connecting Trump to the church is his occasional holiday appearances at Marble Collegiate Church, made famous by its pastor for 52 years, Norman Vincent Peale. Blending pop-psychology and spirituality, Peale’s The Power of Positive Thinking (1952) remained on The New York Times bestsellers list for 186 weeks. Nicknamed “God’s Salesman,” Peale was criticized for trivializing Christianity. Reinhold Niebuhr said that he “corrupts the gospel,” and that he helps people “feel good, while they are evading the real issues of life.”

Daar het jy dit! Daarom is dit ook nie snaaks nie dat een van die hedendaagse verkondigers van ‘n goedkoop goedvoel valse evangelie, Joel Osteen vir Trump “a friend of our ministry” en “a good man.” noem. Tipies Trump het hy weer getweet : “Being associated with Joel is my great honor—he’s a fantastic man!”

Een rede waarom baie “evangelicals” waarskynlik maar hulle ore toedruk en vir Trump aanhang is die toenemende gevoel dat konserwatiewes besig is om die sogenaamde “kulturele oorlog” in Amerika te verloor. Dit het onteenseglik duidelik geword met die Hoogeregshofbesluit ten gunste van gay huwelike. Nou is baie mense op soek na ‘n sterk persoon wat leiding kan neem en hulle dink (verkeerdelik) dat Trump met sy groot mond so ‘n persoon is. Trump self is hoegenaamd nie bekend vir konserwatiewe morele waardes nie! Die werklike rede waarom die evangeliese groep so maklik mislei word is die hartseer feit dat die evangelie boodskap nou al vir jare lank vervlak word tot ‘n soort van ‘n gebruikers Christenskap. Dit leer : Jesus moet my help om ryk, mooi, gesond en suksesvol te wees! Daarom kry jy iets soos skoonheidskoninginne wat daarop aanspraak maak dat hulle Christene is! Hierdie valse evangelie het die massas so verblind, dat selfs toe Trump verklaar het dat hy nog nooit nodig gehad het om God om vergifnis te vra nie, baie van die sogenaamde “evangelicals” nog steeds nie lont geruik het nie! Dit terwyl vergifnis die kernwaarheid in die Bybelse boodskap van verlossing is.

Dit lyk nie op hierdie stadium of Trump meer ‘n kans het om die presidentsverkiesing te wen nie. Hy het doodeenvoudig net te ver gegaan in sy bitsige beledigings en wilde bewerings. Daar is al hoe meer vrae rondom basiese bevoegdheid en geskiktheid vir 'n posisie wat soveel verantwoordelikheid vereis... Soveel so dat leidende Republikeine aangekondig het dat hulle eerder vir die ongewilde Hillary gaan stem. Die grootste tragedie gaan egter nie wees dat Trump die presidentskap op ‘n skinkbord aan die liberale Clinton gaan besorg nie. Die hartseerste gevolg van hierdie blinde ondersteuning vir Trump gaan wees dat die wêreld vir jare nog die “evangelicals” met Trump en sy bende gaan assosieer. Dit is ‘n groot skade en klad op die Naam van ons Here Jesus Christus. Hoe meer Christene hulle dus nou reeds duidelik van Trump distansieer hoe beter... Meer nog, laat ons sonder vrees getuig van die ware evangelie van Jesus, die krag van God waardeur sondaars gered en vernuwe word!

En die verkiesing? Gelukkig hoef en wil ek nie in die VSA stem nie... Hierdie moreel korrupte nasie sal die president kry wat hulle verdien...

Donderdag, 28 Julie 2016

HALFPAD HELP NIKS!

- bekommerd wees is nog nie veilig wees nie.

In Genesis 19 kry ons ‘n dramatiese reddingsverhaal. Redding teen die agtergrond van oordeel en verwoesting. Nogal ‘n spannende en aksiebelaaide reddingspoging. En weer gaan dit oor geloof. Geloof wat lei tot bekering en gehoorsaamheid.

Lot woon in Sodom. Dis ‘n probleem, want God het vas besluit om die goddelose Sodom en Gomorra met vuur te verdelg. Maar nou kom God in sy groot genade na Lot en sy familie en waarsku hulle oor die komende oordeel. (terloops dit was ‘n verhoring van Abram se vurige voorbidding. Vgl. Gen 18) Die boodskap van die engele is nie ‘n lekker boodskap nie, maar dis ‘n boodskap van redding en hoop. Om gered te word sou Lot en sy familie al hulle vriende en besittings moes agterlaat en vlug vir hulle lewe! Die opdrag was duidelik – vers 12! "Wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters of wie jy ook al in die stad het, vat hulle uit die plek uit!”

God bied uitkoms, ‘n reddingsplan om die oordeel vry te spring, maar dit moes geglo en gehoorsaam word!

Die keuse was voor Lot en sy familie (insluitende sy skoonseuns) is om die boodskap te glo of nie. As hulle dit geglo het, sou hulle moes reageer in gehoorsaamheid en vlug. Lot se skoonseuns het hulle glad nie aan die boodskap gesteur nie. Vers 14. “Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê: "Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg," maar hulle het gedink Lot maak ‘n grap.”Aan Lot en sy mense word die erns word weereens beklemtoon : “Vlug vir jou lewe!” Vers 17. Duidelik word dit beklemtoon – “moenie omkyk nie” Lot en sy vrou en digters vlug, maar helaas almal is nie gered nie. Lot se vrou kyk om... So naby , maar tog so ver... Vers 26 “Lot se vrou het omgekyk en sy het in ‘n soutpilaar verander.”

Sy word ‘n simbool van diegene wat die evangelie net halfpad aanvaar. En halfpad help niks. Dis tipies van mense wat net tydelike verbygaande geestelike indrukke het. Hulle woon miskien ‘n kamp by en die boodskappe tref hulle. Hulle raak bekommerd en bid saam met iemand, maar hulle kom nooit regtig by Jesus uit nie. Dis miskien iemand wat deur ‘n groot gesondheids of finansiële krisis gaan. Hy besef net die Here kan my help. Hy bid en kry verligting, maar daar is nooit ware bekering nie. As die krisis verby is, gaan hy weer aan met sy ou lewe. Dis ‘n jongmens in die finale jaar katkisasie klas wat ywerig sê : “Ja, ek wil ook die Here volg”, miskien onder druk van sy maats of ouers, maar gou-gou kom mens agter dit was net ‘n halfhartige besluit... Dit was halfpad en dit lei tot niks...

Hierdie verhaal illustreer die drie verskillende houdings wat mense het teenoor die dreigende oordeel van die hel, sowel as die heerlike genade aanbod van God. Daar is diegene wat die evangelie heeltemal verwerp en totaal ongevoelig is. (Lot se skoonseuns) Dan is daar diegene wat die evangelie aanvaar en dit lei tot bekering. (Lot en sy dogters) Maar daar is ook ‘n tragiese middelgroep, wat lyk asof hulle bekommerd is oor hulle geestelike lewe, wat lyk asof hulle wil glo, maar al hulle geestelike indrukke en belewenisse is maar net tydelik van aard. Hulle kom nooit tot redding nie. (Lot se vrou)

Die drie houdings van die mens teenoor die dreigende oordeel en die reddingsevangelie kan verduidelik word met die prentjie van ‘n man in ‘n lekkende boot wat besig is om te sink... Kry vir jou drie prentjies in jou kop:

In die eerste prentjie is ‘n man wat slaap. Die water stroom deur ‘n groot gat in die bodem en die boot is besig om te sink. Hy is onbewus van die dreigende gevaar en snork rustig voort, sonder enige vrees of bekommernis. So baie mense bevind hulleself in hierdie posisie. Hulle verkeer in ‘n diep geestelike slaap. Hulle is glad nie besorg oor hulle ewige toekoms nie, nee wat als is reg, ons is mos goeie mense, kerkmense...

In die tweede prentjie word die man in die lekkende bootjie wakker. Met ‘n skok besef hy dat hy besig is om te sink en ‘n wrede verdrinkingsdood in die gesig staar. Hy is benoud en beangs, Hy skreeu en roep om hulp. Desperaat probeer hy ‘n plan maak en water uit die boot skep... In ‘n sekere sin is hierdie man in ‘n beter posisie as in die vorige prentjie. Hy het wakker geword, hy besef sy gevaarlike posisie... maar hy is nog nie veilig nie. Hy is nog nie gered nie. Sy eie pogings,hoe goed ook al bedoel kan hom ook nie red nie... Daar is ‘n groep mense wat geestelik gesproke in dieselfde posisie verkeer Hulle het geestelik ontwaak, hulle raak bewus van hulle sonde, bewus van ‘n ewige oordeel, hulle is soekend na antwoorde, hulle begin meer gereeld kerk toe kom en Bybel lees, krampagtig probeer hulle verbeterings aanbring aan hulleself (water uitskep) maar hulle is nog nie gered nie. Die groot gevaar is dat hulle kan vrede maak met hulle gevaarlike posisie. Dit gebeur dikwels dat mense vir ‘n tyd bekommerd raak en na die Here soek, maar algaande skud hulle die bekommernis af en gaan maar voort met hul ou lewe totdat dit vir ewig te laat is.


Die derde prentjie is goeie nuus. Die beangste man in die sinkende boot het ‘n reddingsgordel gevind en dit aangetrek Hy is nou veilig! Jesus is die enigste reddingsgordel wat ons kan red van die waters en vloede van God se oordeel. Jesus red ons van die wraak en toorn van God. “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur Hom ook van die straf van God gered sal word.” (Rom 5:8,9)
Is jy al veilig? Is Jesus deur die geloof al jou reddingsgordel? As jy nog net bekommerd is, is jy nog nie veilig nie! 

God het dit baie duidelik gemaak dat Hy weer hierdie goddelose wêreld gaan oordeel en verdelg. Anders gesê : Die verwoesting van Sodom en Gomorra is maar net ‘n voorsmaak van die eintlike oordeel wat op pad is. Hierdie aarde gaan verwoes word en al die goddeloses sal saam met die duiwel en sy engele in die poel van vuur gewerp word. Maar soos in die tyd van Lot is daar die goeie nuus, die evangelie van verlossing! 


Die evangelie van Jesus, sy offer aan die kruis sy opstanding! Glo jy hierdie boodskap en het jou geloof al tot ware en voortdurende bekering gelei? Is jy veilig by Jesus of het jy net met ‘n halwe hart geglo soos Lot se vrou? 

Halfpad help niks! Jy is eers veilig as jy by Jesus skuiling gevind het! Jy is eers veilig met die REDDINGSGORDEL aan!

Vrydag, 22 Julie 2016

AS MY GELOOF NIE SO SUKSESVOL IS NIE...

- en die golwe groot raak en ek wil sink...Van voor tot agter is die Bybel baie duidelik : REDDING KOM DEUR GELOOF ALLEEN! Ons lees al in Genesis 15:6 dat Abram geglo het – “En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.” God beskou Abram as ‘n regverdige omdat hy geglo het! Die hele Nuwe Testament leer ons , redding kom deur geloof in die Seun van God. “En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.” (1 Johannes 5:11-13) Dis so onontbeerlik belangrik om te glo en die Bybelse begrip geloof te verstaan... 


PETRUS OP DIE WATER

Die verhaal van Petrus op die water in MATTEUS 14::22-36 gee ons kosbare insigte oor geloof...


  • Ware geloof gaan oor tot aksie. Ware geloof is nie ‘n mooi teorie nie, dis kennis ja, maar dis ook vertroue en dit gaan oor tot aksie. Dit maak ‘n keuse. Petrus ken vir Jesus (wie Hy is), Hy stel sy vertroue in Jesus en dan neem hy ‘n besluit, hy klim uit die skuit en begin na Jesus loop op die water... (natuurlik eers nadat Jesus hom die groen lig gegee het) Ons sien dieselfde beginsel by Abram. God maak beloftes aan hom. Hy glo die beloftes en dit bring hom tot aksie, hy trek... Het jy al Jesus vertrou? Jou ewige toekoms in sy hande geplaas? Ja, jy het al gehoor dat sy offer aan die kruis vir ons sondes volkome en genoeg was, maar het JY Hom al vertrou dat dit ook vir jou genoeg is, het jy Hom al begin volg as Here? ‘n Duidelike keuse gemaak?

  • Ware geloof is dikwels gemeng met angs en twyfel. Geloof is gewoonlik nie ‘n super suksesverhaal nie. Petrus kyk na die golwe en raak bang en benoud. En begin sink. Dik maar terug : Abram se geloof het ook by tye gewankel en dan het hy allerhande menslike planne gemaak... en tog het hy ‘n gelowige gebly. Daar is dikwels ‘n stryd tussen geloof en twyfel in die kind van God se hart. Moenie moed opgee as jy ‘n tyd van twyfel beleef en dink dat jy hoegenaamd nie ‘n kind van God kan wees as jy begin twyfel nie. Ware geloof word juis aangeval met vertwyfelinge. Ware geloof beleef konflik in ons binneste. (‘n Mens sou amper kon sê, dat iemand wie se geloof nog nooit onder druk en aanvegtinge gekom het nie, hoegenaamd nie geloof het nie.)

Wat laat jou twyfel? Wat is die golwe wat jou laat moed verloor? Daar kan baie moontlikhede wees... “My sonde is so groot, my mislukkings is so baie, ek het myself en my medegelowiges en die my Here teleurgestel ... My omstandighede is so moeilik en buite beheer... siekte, finansiële probleme, alles wat net wil skeefloop... Soms kan mens ‘n intellektuele twyfel beleef...hoe werk dit en hoe werk dat, hoe weet ek die Bybel is waar, het Jesus regtig OPGESTAAN uit die dood...?”* En dan kom daar twyfel en vrees in jou hart : “Kyk net, nee wat ek kan nie ‘n Christen wees nie, ‘n Christen kan mos nie so dink of so voel of so maak nie...Twyfel hoort mos nie by ‘n kind van God nie, so ek is seker nie God se kind nie.” Geliefde, die Woord wil jou vandag kom bemoedig. Gelowiges kan wel tye van twyfel beleef. Dis nie die einde van my geloofspad nie. Kyk na Jesus, kyk hoe gryp Hy Petrus vas, kyk hoe help HY hom weer in die skuit...

  • Ware geloof word nooit teleurgestel nie, al vertoon dit hoe swak. Die groot troos in hierdie gedeelte is dat Jesus nie die weifelende en sinkende Petrus aan sy lot oorgelaat het nie. Hy gryp die sopnat Petrus en help hom weer in die skuit. Ja, Jesus berispe vir Petrus oor sy klein geloof, maar Hy los hom nie laat hy vergaan nie. Jesus wil vir Petrus verder help en leer wat geloof is, maar Hy verwerp hom nie oor sy beperkte geloof nie. Gaan kyk maar weer na Abram se geskiedenis, daar is baie wel en weë, baie hartseer en beproewings, maar uiteindelik het al God se beloftes waar geword! 

Dis die heerlike boodskap : 

Dis nie die krag en die volmaaktheid van ons geloof nie, maar die krag en volmaaktheid van Jesus wat ons red!  • Ware geloof fokus altyd op die persoon van Jesus. Die klimaks van die verhaal is nie Petrus nie, maar Jesus se reddende krag en Goddelike majesteit. Die held van die gebeure is ook nie Petrus nie, maar Jesus. As Jesus eintlik die storm stilmaak dan bring dit sy dissipels tot ‘n belydenis en erkenning : “"U is waarlik die Seun van God." (31) Kyk nou op hierdie oomblik weg van die golwe en bedink wie Jesus is. God het Hom as gewone mens na die wêreld gestuur, gebore uit ‘n jong maagd. God het Hom bekragtig met die Heilige Gees, Hy het wonders gedoen... Hy het gepreek... maar die belangrikste Hy is na die kruis gestuur, waar Hy ons volle skuld en straf gedra het. Die heerlike verlossing bewerk het... Dit word bevestig as Hy op die derde dag opstaan uit die dode en lewend aan sy dissipels verskyn. Brood en vis voor hulle oë eet... Hy vaar op na die hemel, gee vir ons as dissipels werk om te doen en beloof om weer terug te kom. Moenie dat die onstuimige see vol woelinge en geweld in jou lewe jou ontstel nie, maar stel jou vertroue in hierdie Jesus, kom lewe, kom dood... Hy alleen is ons Redder.

Kyk na Jesus en nie na die golwe nie!

* As jy met twyfelvrae worstel oor die Bybel waar is, kliek op HOE WEET EK?

Die Groot Omatako! Moet hom nie onderskat nie, hy het my amper gesink...


Daar's verwoede klippe, steiltes en doringbosse...


maar ek het darem ook bo uitgekom!(en dit weer af gemaak)

Woensdag, 13 Julie 2016

AS DIE DANSBAAN LEEGLOOP

- en die kerk raak vol, dan besef jy God werk en niemand kan Hom keer nie...

Ek ontvang nou die dag ‘n brief van my dierbare moeder met my verjaarsdag. Daarin skryf sy onder andere : “Ja, toe vind ek weer die boek van Duncan Campbell hier... Ontdek dat dit presies 60 jaar gelede is wat hy in SA was en ek hom gehoor het. Daar het ek gehoor wat God kan doen as mense bid en die Woord suiwer verkondig word.”

Ek het toe weer bietjie gaan nalees oor Duncan Campbell, sy ingrypende bekering as jongman en sy betrokkenheid by die merkwaardige herlewing op die Hebrides eilande aan die kus van Skotland. Dis ‘n inspirerende verhaal van die krag van God om sondaars tot bekering te bring, die krag van God wat in werking kom as daar gebid word... Hierdie werk van God was so aangrypend en heerlik dat die dansbaan sy glans verloor en mense eerder na die kerk gestroom het... (in ons gemeentes is dit as ‘n reël net mooi die teenoorgestelde)

Duncan Campbell se ouers was Christene en hy het dus met die evangelie grootgeword. Na skool het hy egter die pad van die wêreld geloop. Hy was ‘n goeie musikant en was in groot aanvraag om by danse en konserte te speel. Dit was tydens een so ‘n geleentheid in Desember 1913 dat sy gedagtes skielik weggedraai het van die heuwels van Skotland na die heuwel Golgota en hy is oorweldig deur ‘n diepe sondebesef. Hy het so bewus geword van die leegheid van sy lewe dat hy nie in staat was om verder te speel nie. Die man in beheer het gedink hy het siek geword en toe Duncan vir hom sê dat dit sy sonde was wat hom gepla het, is vir hom gesê dat hy gou daaroor sou kom. Duncan kon die gevoel egter nie afskud nie en het met ‘n onstuimige gemoed die geleentheid verlaat. Interessant genoeg het hy toe langs die pad ‘n vriend raakgeloop wat ‘n soortgelyke ervaring gehad het. Die vriend het egter besluit om ‘n keuse vir die Here tot later uit te stel. Duncan was egter vasbeslote om die saak met die Here uit te maak en het verklaar : “I'm going home to get right with God tonight."

BIDDENDE OUERS

Toe Duncan by die saal verbystap waar hy as kind Sondagskool gehad het, was hy verbaas om die ligte aan te sien, want dit was al omtrent middernag. Hy het by die deur gaan staan en luster en gehoor hoe sy vader besig was om te bid. Dit was ‘n byeenkoms van die Faith Mission. Duncan het ingegaan en gaan sit. Iemand het oor die teks gepraat in Job 33:14 wat sê : "God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not.” Sy sondebesef het nou onhoudbaar geword en hy het die saal verlaat. Op pad huis toe het hy verskeie kere gestop en tot God geroep om genade. By die huis aangekom vind hy sy moeder op haar knieë, besig om te bid. Sy kon weens besoekers nie die byeenkoms in die saal bywoon nie. Sy het Duncan aangemoedig om geen tyd te mors om vrede te maak met God nie. Hy het na die skuur gegaan en in sy moedertaal Gaelies gebid : “Here ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe om te kom nie, maar as U my sal vat soos ek is, kom ek nou” Terwyl hy so bid, is sy gedagtes gevul met die belofte van God in die woorde van Jesus in Johannes 5:24 , "He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life." (John 5:24). Met die vreugde van verlossing in sy hart is hy haastig terug na sy moeder en saam het hulle die Here gedank vir sy genade.

Spoedig het Duncan ‘n getuie vir die Here geword en is kragtig deur hom gebruik. Soos duisende jongmanne van sy tyd is hy ook deur die gruwels van die Eerste Wêreld Oorlog. Hy het later as predikant ook ‘n tyd van geestelike droogte en onvrugbare diens deurgemaak, maar is weer deur die Here opgerig en herstel.

God het hom toe gebruik in die kragtige herlewing wat oor die Hebrides elande gespoel het. 

WAT IS HERLEWING?

Oor die feit dat herlewing nie mensewerk is nie, maar ‘n bonatuurlike ingrype van God was Duncan Campbell baie uitgesproke :

“There are two things that I would like to say in speaking about the revival in the Hebrides. First, I would like to make it perfectly clear that I did not bring revival to the Hebrides. It has grieved me beyond words to hear people talk and write about the man who brought revival to the Hebrides. My dear people, I didn't do that. Revival was there before I ever set foot on the island. It began in a gracious awareness of God sweeping through the parish of Barvas.

Then I would like to make it perfectly clear what I understand of revival. When I speak of revival, I am not thinking of high-pressure evangelism. I am not thinking of crusades or of special efforts convened and organized by man. That is not in my mind at all.

Revival is something altogether different from evangelism on its highest level. Revival is a moving of God in the community and suddenly the community becomes God conscious before a word is said by any man representing any special effort.”

TWEE OU TANNIES BEGIN BID

Die herlewing het sy oorsprong gehad by twee ou dames, die susters Peggy and Christine Smith van onderskeidelik 84 en 82 jaar (een was stokblind), wat met ‘n swaar las op hulle harte oor die bedenklike geestelike toestand begin bid het. Die toestand van die kerk het hulle baie ontstel, daar was nie ‘n enkele jong persoon wat die eredienste bygewoon het nie. Die vers wat hulle aangegryp het was : “Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge." (Jesaja 44:3) Wat 'n geweldige belofte! Hulle het twee keer ‘n week begin bid. Op ‘n Dinsdag het hulle van die aand tienuur tot drie of vier uur die volgende oggend. Een nag het hierdie dames ‘n visioen gehad van die kerk vol jong mense en ‘n vreemde leraar op die kansel. Dit het hulle aangespoor om die predikant en sy kerkraad ook uit te daag om te begin ernstig bid, wat toe ook gebeur het. 

HERLEWING EN HEILIGHEID

In so ‘n biduur het die herlewing eintlik begin toe ‘n diaken diep geraak is deur Psalm 24 se woorde : “Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.” Daar het hulle besef dat herlewing gekoppel is aan heiligheid.

‘n Bewustheid van God het die eiland aangegryp. Een van die dames het voorgestel dat hulle ‘n prediker moes nooi. Iemand is genooi wat dit van die hand gewys het, maar vir Duncan Campbell voorgestel het. God het hom toe wonderbaarlik gebruik.

Campbell self vertel van die aand wat hy daar aangekom het, hoe die gehoor skielik van 300 tot 800 gegroei het en hoe God soewerein begin werk het :

I shall never forget the night that I arrived... We got to the church about quarter to nine to find about 300 people gathered. I would say about 300 people. And I gave an address. Nothing really happened during the service. It was a good meeting. A sense of God, a consciousness of His Spirit moving but nothing beyond that. So I pronounced the benediction and we were leaving the church I would
say about a quarter to eleven.

Just as I am walking down the aisle, along with this young deacon who read the Psalm in the barn. He suddenly stood in the aisle and looking up to the heavens he said, "God, You can't fail us. God, You can't fail us. You promised to pour water on the thirsty and floods upon the dry ground - God, You can't fail us!"

Soon He is on his knees in the aisle and he is still praying and then he falls into a trance again. Just then the door opened--it is now eleven o'clock. The door of the church opens and the local blacksmith comes back into the church and says, "Mr. Campbell, something wonderful has happened. Oh, we were praying that God would pour water on the thirsty and floods upon the dry ground and listen, He's done it! He's done it!"

When I went to the door of the church I saw a congregation of approximately 600 people. Six hundred people--where had they come from? What had happened? I believe that that very night God swept in Pentecostal power - the power of the Holy Ghost. And what happened in the early days of the apostles was happening now in the parish of Barvas.

VLUG VAN DIE DANS NA DIE KERK!

Over 100 young people were at the dance in the parish hall and they weren't thinking of God or eternity. God was not in all of their thoughts. They were there to have a good night when suddenly the power of God fell upon the dance. The music ceased and in a matter of minutes, the hall was empty. They fled from the hall as a man fleeing from a plague. And they made for the church. They are now standing outside. Oh, yes - they saw lights in the church.That was a house of God and they were going to it and they went. 

Men and women who had gone to bed rose, dressed, and made for the church. Nothing in the way of publicity... But God took the situation in hand - oh, He became His own publicity agent. A hunger and a thirst gripped the people. 600 of them now are at the church standing outside... And then the doors were opened and the congregation flocked back into the church.

Now the church is crowded--a church to seat over 800 is now packed to capacity. It is now going on towards midnight. I managed to make my way through the crowd along the aisle toward the pulpit. I found a young woman, a teacher in the grammar school, lying prostrate on the floor of the pulpit praying, "Oh, God, is there mercy for me? Oh, God, is there mercy for me? " She was one of those at the dance. But she is now lying on the floor of the pulpit crying to God for mercy.

That meeting continued until 4 o'clock in the morning. So we left them there, and just as I was leaving the church, a young man came to me and said, "Mr. Campbell, I would like you to go to the police station." I said, "The police station? What's wrong?" "Oh," he said, "There's nothing wrong but there must be at least 400 people gathered around the police station just now."

Now the sergeant there was a God-fearing man. He was in the meeting. But people knew that this was a house that feared God. And next to the police station was the cottage in which the two old women lived. I believe that that had something to do with the magnet, the power that drew men. There was a coach load at that meeting. A coach load had come over 12 miles to be there. Now if anyone would ask them today, why? How did it happen? Who arranged it? They couldn't tell you. But they found themselves grouping together and someone saying, "What about going to Barvas? I don't know, but I have a hunger in my heart to go there." I can't explain it; they couldn't explain it, but God had the situation in hand.

SOEWEREINE DAAD VAN GOD!

This is revival dear people! This is a sovereign act of God! This is the moving of God's Spirit, I believe in answer to the prevailing prayer of men and women who believed that God was a covenant-keeping God but must be true to His covenant engagement...

That continued for almost 3 years. Until the whole of the island was swept by the mighty power of God.

As God se kinders getrou begin bid, as ons ons self voor Hom verootmoedig is niks vir Hom onmoontlik nie!

Dinsdag, 12 Julie 2016

ONS IS VEILIG!

- Regtig? Ander mense het ook al so gedink en hulle is wreed ontnugter!

Die indrukwekkende tempel in Jerusalem was daar vir almal om te sien. Elke Jood was baie trots op die tempel. Met prag en praal, gebou deur die ryk en wyse Salomo. In hierdie tempel het die volk in Jeremia se tyd nog steeds die Here gedien. Die tempel en die tempeldiens het die volk van Juda ‘n gerustheid, ‘n gevoel van veiligheid gegee. Solank die tempel daar is sal God ons altyd beskerm! Hy sal tog nie toelaat dat sy tempel vernietig word nie!

Maar op ‘n dag gee God opdrag aan Jeremia om die mat onder die volk uit te ruk. Ons vind hierdie ontstellende van profeet in Jeremia hoofstuk 7. Die volk moes nou skielik hoor : “Julle vertrou op leuens. Julle troos julleself met bedrieglike woorde. Julle mislei julleself om te dink julle is veilig! Julle tempel en julle tempelgodsdiens gaan julle nie outomaties beskerm nie.” Dis die implikasie van Jeremia se snydende woorde : “Moenie julle vertroue stel in leuens nie. Julle sê: "Ons is veilig! Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel!" Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is, moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie, moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring." (4-6) “Nee, wat nodig is, is bekering. Los julle verkeerde dinge! Julle leef ‘n dubbele valse lewe, julle gaan aan met julle verkeerde dinge, maar dan dien julle God ook nog. Julle maak ‘n fout as julle dink julle is veilig. Die enigste uitweg is ‘n besliste afstand doen van julle verkeerde gedrag.” Jeremia noem die verkeerde dinge by die naam... dis dinge wat mense gedoen het, terwyl hulle steeds die Here kom aanbid het. Sosiale onreg (verdrukking van ander mense), afgodery, immorele gedrag soos diefstal en egbreuk... (9) In effek sê die profeet : “Julle godsdiens is besmet.” Dit word skokkend gestel as die Here sê dat die tempel ‘n rowerspelonk geword het! (11) Dis hierdie einste woorde wat Jesus eeue later aangehaal het toe Hy die godsdiens van sy dag ook veroordeel het. (vgl. Markus 11:17) Kliek op ROWERSPELONKGODSDIENS

Die boodskap van Jeremia is baie duidelik :

Vertroue op die Here sonder bekering is ‘n vals vertroue wat tot teleurstelling en vernietiging gaan lei. 

Godsdiens sonder bekering is ‘n nuttelose tevergeefse godsdiens. Om die realiteit van so ‘n vals vertroue te onderstreep, herinner die Here hulle aan die heiligdom wat eens op ‘n tyd by Silo was. Silo was nou verlate, so julle kan nie redeneer net omdat daar ‘n tempel in Jerusalem was, sal God altyd vir Jerusalem bewaar nie. Die volk het ongelukkig nie na Jeremia se waarskuwings geluister nie. Te laat moes hulle uitvind dat hul vals vertroue op die tempel en hulle godsdiens  niks gehelp het nie. Nebukadnesar en sy leër het die stadsmure van Jerusalem oopgebreek en Jerusalem ingeneem. (39:1,2)

"EK HET DAN MY HART VIR JESUS GEGEE..."

Vals vertroue is vandag nog steeds ‘n probleem. Natuurlik vertrou niemand van ons meer op ‘n tempel nie, maar die vals vertroue neem net ‘n ander vorm aan. Ons is besig met 'n godsdiens sonder bekering...  So baie redeneer : “Ek is mos gedoop, so ek is veilig. Ek is mos ‘n lidmaat wat kerk toe kom so ek is veilig. Ek glo in Jesus so ek is veilig! Ek het my hart vir Jesus gegee so ek is veilig!”

Natuurlik word ons gered deur geloof in Jesus alleen. Maar ware geloof gaan altyd saam met bekering. Geloof in Jesus lei tot lewensverandering. (Dink aan die verandering in Saggeus se lewe) Bekering is die bewys van ware geloof. As ek mos regtig glo dat Jesus my bittere straf gedra het, as ek glo dat Hy my sondes vergewe het, kan ek mos nie onbekommerd lustig aangaan met my ou lewe nie.

Baie mense wat gedink het dat hulle glo gaan eendag agterkom hulle het nooit regtig in Jesus geglo nie. Jesus waarsku self daarteen in Matteus 7:21-23

"Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.

Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’

Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree."

Hier gaan dit oor mense wat oënskynlik in Jesus geglo het : Hulle het vir Hom gesê : “Here, Here.” Dit klink soos gelowiges of hoe? Hulle het selfs in sy naam gepreek,duiwels uitgedryf en wonderwerke gedoen. Hulle het gelyk en geklink soos gelowiges, maar dit was ‘n vals geloof, want dit het nooit tot bekering en lewensverandering gelei nie! Hierdie valse sekuriteit en vals vertroue sal eendag wreed ontnugter word as Jesus sê : “Gaan weg van My...” Net soos Jeremia het Jesus ook soortgelyke praktiese dinge aangespreek (in sy Bergrede) wat verkeerd is. Hy stel dit net baie dieper en skerper. Hy sê dat ons skuldig aan moord is as ons iemand uitskel vir ‘n idioot en dat ons skuldig aan egbreuk is, alreeds as ons gedagtes en oë die eerste tree in daardie rigting gee. Bekering is by Jesus dus ook ‘n dieper saak, dis hartsbekering wat nie net oor dade gaan nie, maar ook oor ons diepste motiewe en begeertes.

Nou wat daarvan? Ons moet weet dis moontlik dat mense wat op pad hel toe is heeltemal onbekommerd en houtgerus is. Hulle het ‘n valse sekerheid en ‘n valse sekuriteit. As jou geloof nie die vrug dra van bekering nie, is dit ‘n vals geloof wat jou nie op die oordeelsdag gaan beskerm nie.

PASOP VIR VALSE SEKERHEID!